پایگاه خبری تحلیلی رویین نیوز IRAN---NORTH KHORASAN PROVINCE

در  برخی از نوشته های تاریخی از روستای روئین به نام ((روئین دژ)) یاد شده است از همین نام بر می آید که این روستا در مقاطعی از تاریخ حیات خود در کنار کارو کوشش مردمانش در عرصه اقتصاد و کشاورزی ، دارای اهمیت نظامی نیز بوده است قرار گیری روستا در دره ای بن بست و احاطه شده توسط ارتفاعات  این گمان را نیرو می بخشد

کارکرد نظامی روستای روئین حداقل در یکی از حوادث مهم تاریخی خراسان به ثبت رسیده است . حادثه مورد اشاره به قیام یا (( فتنه سالار )) مشهور است که از دوره سلطنت محمد شاه قاجار شروع و در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به اتمام رسید

در این شورش حسن خان سالار ، پسر اصف الدوله قاجار ( یکی از صدر اعظم های فتحعلی خان قاجار )

که به نیابت از پدر حاکم خراسان بود به دلیل اختلاف پدرش با میرزا آقاسی (صدر اعظم محمد شاه قاجار )با کمک گروهی از کردهای شمال خراسان ، موسوم به ایل شادلو که در ناحیه بجنورد و اسفراین ساکن بودند علیه حکومت مرکزی قیام کرد

سپاه سالار برای فتح پایتخت به سوی تهران حرکت کرد اما در نزدیکی سبزوار از قوای دولتی شکست خرود و سالار متواری شد

حسن خان سالار بار دیگر و این بار پس از فوت محمد شاه ،به کمک جعفر قلی خان شادلو رئیس ایل شادلو دست به قیام زد سالر تمامی خراسان و از جمکه مشهد را به تصرف خود درآورد

در این میان تنها دو شهر شیروان و قوچان که خان نشین ایل زعفرانلو (ایل رقیب شادلو) بودند ، مستقل باقی ماندند

امیرکبیر برای رفع فتنه سالار یکی از شاهزادگان قاجار به نام حسام السلطنه را با ساز و برگ نظامی به سوی خراسان گسیل کرد .در نبردی که میان سپاه دولتی و شرشیان با هم در نزدیکی سبزوار در گرفت جسن خان سالار شکست خورد و به مشهد گریخت در آستانه این نبرد جعفر قلی خان شادلو ، ایلخلن شادلو وبرادرش جیدر قلی خان شادلو با قوای دولتی مذاکره کرده و پس از گزفتن امان نامه از امیر کبیر در روستای روئین پناه گرفتند و تا پایان کار که یکسال پس از آن با فتح مشهد و کشته شدن او سرانجام یافت ، در روئین باقی ماندند

این دو سردار شورشی بعدها به تهران فراخوانده شده و مورد عفو قرار گرفنتد جعفر قلی خان و پس از او جیدر قلی خان با لقب سهام الدوله حکومت گرگان و استر آباد و ناجیه بجنورد تا گرگان را در اختیار گرفتند

این واقعه تاریخی نشان می دهد که روستای روئین یکی از کانون های مهم در شورش سالار بوده است .

روستای روئین در طی این سالها و به ویژه در دوره ای که سران شورشی ایل ادلو در آن پناه گرفته بودند شاهد و ناظر وقایع بی شماری بوده است

از جزئیات این وقایع اگر چه امروزه چیزی در ذهن ساکنان روئین بر جای نمانده اما بی تردید آثار این وقایع مهم تاریخی در فرهنگ و شرایط اجتماعی این جامعه اثر گذار بوده است که خود جای تحقیق بیشتری دارد.